Thiết bị Tính Toán Lợi Nhuận này được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam

1=100.000

0,1=10.0000

0,01=1.000